جلسه حضوری و آموزش سیستم دروس کارشناسی الکترونیکی(مجازی) ترم 3962(بهمن 96)(جدید) - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود