تاریخ و برنامه جلسه حضوری دانشجویان ارشد مجازی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود