اطلاعیه دفاع از رساله دکتری - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود