اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پردیس خوارزمی و مجازی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود