برنامه جلسه حضوری 7 مهر دانشجویان مجازی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود