برنامه جلسه حضوری 27 بهمن 97 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود