برنامه جلسه حضوری 8 دی 97 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود