جلسه توجیهی دروس ریاضی 1، ریاضی2 و معادلات الکترونیکی(مجازی) دانشجویان کارشناسی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود