برنامه جلسه حضوری پایانترم 3972 دانشجویان مجازی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود