برنامه جلسه حضوری دانشجویان ارشد مجازی ترم مهر 98 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود