برگزاری امتحانات به صورت غيرحضوری - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود