شرایط و نحوه پذیرش - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود