آزمون اختصاصی 1391- اطلاعیه شماره 1 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود