نصب سیستم عامل بومی زمین در دانشگاه های کشور - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود