تقدير از 2 انجمن علمي دانشگاه صنعتي شاهرود در پنجمين جشنواره ملي حركت - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود