ايجاد دكتراي آب شناسي در دانشگاه صنعتي شاهرود - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود