اخبار و رویدادها - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود