اطلاعات مفید راجع به شاهرود - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود