گروه مهندسی برق و رباتیک - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود