گروه فیزیک - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود