گروه مهندسی مکانیک - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود