شرایط پذیرش در مرکز آموزش های مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود