هتل و مهمانسرای شاهرود - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود