انتخاب واحد ترم تابستان - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود