جدول شهریه کلیه ورودی ها - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود