دفاع پایان نامه - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود