جلسه حضوری - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود