کمیسیون موارد خاص - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود