جلسه حضوری اول ترم - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود