دانشجویان کارشناسی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود