زمان و مکان مصاحبه دکتری - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود