جلسه حضوری تابستان 96 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود