جلسه حضوری پایانترم - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود