دفاع از رساله - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود