سال تحصیلی 98-99 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود