جلسه حضوری ابتدای ترم - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود